• Search

Preguntanan Frekuente

Pregunta Frekuente

Aktualisashon di 20 di aprel 2021

HIPOTEK I FIANSA (inkluso fiansa personal i pa kompra di outo)

 1. Mi tin ku paga mi fiansa/hipotek tòg?

Sí. Bo tin ku sigui hasi bo pagonan di fiansa/hipotek (inkluso e interes) manera palabrá den bo kontrato. No opstante e situashon ku Girobank N.V. ta aden, e kliente mester sigui paga su fiansa te ora e kaba kompletamente. Asta si un kliente habri un kuenta na otro banko, tòg e tin e responsabilidat di kaba di paga su fiansa (i e interes) kompletamente.

 1. Mi tin ku paga but si mi likidá/sera/kaba di paga mi fiansa promé ku ora?

Segun e reglanan di Girobank N.V., tur kliente ku kaba di paga nan fiansa promé ku ora tin ku paga but. Sin embargo, en bista di e sirkunstansianan, Girobank N.V. lo no apliká e but.

 1. Te ki dia mi tin ku sigui manda mi pagonan di fiansa/hipotek pa Girobank N.V. i ki dia mester kuminsá manda nan pa GI-RO Settlement Holding N.V.?

Un persona ku hasi un fiansa mester kumpli ku su obligashon di pago na Girobank N.V., manera a palabrá den su kontrato. Si bin kambio, lo informá e persona en kuestion na tempu.

 1. Mi por haña deskuento riba mi fiansa òf hipotek si mi likidá e debe kompleto?

Nò, pero Girobank N.V. lo keda sin apliká e but ku ta bini aserka normalmente ora kaba di paga un fiansa promé ku ora.

 1. Kiko lo sosodé si mi tin pago atrasá riba mi debe i mi tin un saldo positivo riba mi kuenta?

Lo debitá bo saldo ku e suma ku bo tin atrasá i Girobank N.V. lo paga bo e restante.

 

TARHETA DI KRÉDITO

 1. Mi por usa mi tarheta(nan) di krédito ainda?

No por usa e tarhetanan di krédito mas. Girobank N.V. a blòkia tur tarheta di krédito.

 1. Ta e suma mínimo mi mester sigui paga òf mi ta obligá di paga henter e saldo habrí den un biaha?

Tur saldo habri di tarheta di krédito a wòrdu konvertí den un fiansa. No opstante e situashon ku Girobank N.V. ta aden, e kliente mester sigui paga su fiansa te ora e kaba kompletamente.
 

KUENTA KORIENTE/DI SPAR (inkluso SAM i Time Deposit)

 1. Kuantu di mi sèn lo mi haña bèk?

Girobank N.V. lo hasi un pago di e sèn ku tin riba kuenta te na un máksimo di NAf. 1.200.000. Si tin mas ku esei riba e kuenta, e parti ku ta riba e suma ei lo keda ifris.

 1. Mi tin ku lanta tur mi sèn mesora?

Bo no tin ku lanta tur bo sèn mesora, pero pronto Girobank N.V. lo stòp di ofresé servisio bankario sí. P’esei, nos ta konsehá bo pa sea transferí òf lanta bo sèn mas pronto posibel.

 1. Kon mi por lanta e sèn ku tin riba mi kuentanan di banko?

Bo por lanta bo sèn manera kustumber, esta, na e filialnan di Girobank N.V., na ATM i via online banking. Sin embargo, nos ta konsehá bo pa no lanta suma grandi di kèsh na ATM ni na e filialnan.

 1. Kiko ta e suma máksimo ku mi por lanta pa dia na un filial di Girobank N.V.?

Na tur, e máksimo ku un kliente por lanta ta NAf. 1.200.000. Sin embargo, loke por lanta pa dia na ATM, filial i via online banking ta mará na un máksimo. Klientenan tin akseso liber na e montantenan depositá despues di 10 di desèmber 2019. 

 1. Kiko ta e máksimo ku mi por lanta pa dia na un ATM di Girobank N.V.?

Na ATM di Girobank N.V., por lanta te NAf. 1.000 ku kada transakshon. Sin embargo, si bo tin online banking, bo por ahustá bo máksimo (diario) via online banking mes.

 1. Mi por lanta sèn for di mi kuenta na un ATM di otro banko?

Sí, por lanta sèn na ATM di otro banko, ku no ta Girobank N.V.

 1. Kiko ta e máksimo ku mi por lanta pa dia na un ATM di otro banko?

Na ATM, ku kada transakshon, por lanta te NAf. 1.000. Tene kuenta ku pa dia tambe tin máksimo fihá.

 1. Te ki dia lo mi tin akseso ainda na online banking?

Online banking lo stòp di funshoná den futuro serkano. Sin embargo, lo avisá esei 30 dia promé ku e fecha riba kua e lo sali for di servisio.

 1. Kiko mi tin ku hasi/trese pa mi sera mi kuenta di banko aktivo?

Pa sera bo kuenta di banko, bo tin ku trese un dokumento di identifikashon bálido.

 1. Mi tin ku habri un kuenta na un otro banko komersial?

Ya ku pronto Girobank lo stòp di ofresé servisio bankario, si ta na Girobank N.V. so bo tin kuenta di banko, nos ta rekomendá bo habri un kuenta na un otro banko komersial mas lihé posibel.

 1. Kon lihé mi tin ku habri un kuenta na un otro banko komersial?

Tumando na kuenta ku Girobank N.V. su operashonnan ta yegando na nan fin i por tarda pa bo habri un kuenta na un banko komersial, nos ta rekomendá bo hasi esei mas pronto posibel.  

 1. Ki dokumento ta nesesario pa sera un kuenta inaktivo?

Kliente residente

Kuenta personal:

-ID bálido


Kuenta di negoshi:

Empresa individual

-ID bálido

-Ekstrakto di Kámara di Komèrsio (di no mas ku 3 luna)

         

NV òf BV; Asosiashon/Korporashon (si no tabatin kambio den e kompania)

-ID bálido di e firmante(nan)

-Ekstrakto di Kámara di Komèrsio (di no mas ku 3 luna)

 

Kliente Internashonal di Girobank

Kuenta personal:

-Pasport bálido

-Karchi (ku lista di) di signatario

-Formulario di kondishon general

-Joint agreement firmá (si esei ta aplikabel)

-Den kaso di un apoderashon, pasport bálido di signatario outorisá (si esei ta aplikabel)

-Deklarashon di FATCA

-Formulario di IRS


Kuenta di negoshi:

-E dokumentonan nesesario ta varia pa kada kaso spesífiko

 

SEGURO

 1. E kobertura di mi seguro ta bálido ainda?

Sí. Girobank N.V. ta funshoná komo intermediario pa diferente kompania di seguro. No ta e mes ta karga e seguro. Pues, e kobertura di bo seguro ta keda bálido. Si tin kualke kambio, lo pone e klientenan na altura na tempu.

 1. Te ki dia mi seguro lo sigui kubri mi propiedatnan?

Ya ku Girobank N.V. ta funshoná komo intermediario pa e kompanianan di seguro, e pólisa di seguro lo no kaduká.

 

OTRO

 1. Kiko ta pasa si mi tin mas ku NAf. 1.200.000,- riba mi kuenta. Mi ta pèrdè akseso na e sèn ei?

Si bo tabatin mas ku NAf. 1.200.000,- riba bo kuenta, lo fris e parti ku ta riba NAf 1.200.000,- te na próksimo aviso.

 1. Kiko ta pasa ku chèk bankario ku mi tin pendiente pa kobra?

Desde djaluna 1 di mei 2021, Girobank lo no aseptá chek di otro banko komersial mas.

 1. Kon mi por mira mi saldo di kuenta unabes ku GI-RO Settlement Holding N.V. bira aktivo?

Lo duna informashon tokante esaki na su debido tempu.

 1. Kua ta e ATMnan di Girobank N.V. ku ta den operashon ainda?

Aktualmente, e ATMnan ku ta den operashon ta esun na Janwe.

 1. Kua ta e filialnan ku ta duna servisio na públiko ainda?

Debí na e situashon aktual di COVID-19, nos filial na Skalo ta será te próksimo aviso. Aktualmente, nos filial na Janwe ta habrí segun orario adaptá, esta di djaluna pa djabièrnè di 8.00 a.m. pa 12.00 p.m. (en bes di 3.00 p.m.).

 1. Kua ta e datonan di kontakto di GI-RO Settlement Holding N.V.? 

Lo duna informashon tokante esaki na su debido tempu.

 

Si tin mas pregunta, manda un e-mail libremente na [email protected] i/òf [email protected], òf tuma kontakto ku nos helpdesk via telefòn na +599 9 4339130.

 

Last updated: 21.04.2021 12:04